Alfabeta Marine Group

/ /

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

Alfabeta Turizm Yatçılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Alfabeta" veya "Şirket") olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereği gibi yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel verileriniz, Alfabeta tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından en iyi şekilde ürün ve hizmetlerin sunulabilmesini teminen işlenebilmektedir.

Alfabeta olarak, kimlik ve iletişim verileriniz, müşteri bilgileriniz, ve Alfabeta’nın online hizmetlerini kullanmanız halinde dijital ve çerez verileriniz;

- Müşteri kayıtlarınızın yapılabilmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülebilmesi,

- Şirketimizin ürün temin ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, onarım işlemlerinin yürütülebilmesi, Boat Show'lar hakkında bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,

- Satın aldığınız ürün ve hizmetler hakkında analiz ve sadakat çalışmaları yapılması, tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması, sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden yarışma, organizasyonlar düzenlenebilmesi (açık rızanızın bulunması halinde),

- İnternet sitelerimizin ve mobil uygulamalarımızın sizlerin kullanımına sunulabilmesi ve özelleştirilebilmesi,

- Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Alfabeta'ya ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla size bu hizmeti sunabilmemiz için yurt içindeki ve yurtdışındaki hizmetlerinden faydalanılan bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve işbirliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü kişiler ile Alfabeta’nın bağlı olduğu yurt içindeki ve yurtdışındaki şirketlere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle toplanabilmektedir;

- Şirketimize ve şubelerimize gelmeniz halinde, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak,

- Boat Show'lar, Yeni Ürün Lansman Organizasyonları,

- İnternet sitesi, mobil uygulama, e-posta, kargo, SMS, çağrı merkezi, sosyal medya kanalları.

Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

- Ataköy Marina Park Kat:2 No:204 Sahilyolu, Bakırköy - İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

- Şirketimizin info@alfabeta.com.tr e-posta adresine; veya

- Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Alfabeta olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) halleri haricinde kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz;

Şirketinizde, şubelerinizde, boat show ve tanıtım organizasyonlarınızda bilgime sunulan aydınlatma metnine istinaden, kimlik verilerimin ve iletişim verilerimin satın aldığım ürün ve hizmetler hakkında analiz ve sadakat çalışmaları yapılması, tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların (boat show, yeni ürün lansmanı vb.) planlanması ve uygulanması, genel ve şahsıma özel tekliflerin sunulması amacıyla kimlik ve iletişim verilerimin işlenmesine, Alfabeta'nın bağlı olduğu yurt içindeki ve yurtdışındaki şirketler ve hizmetlerinden faydalanılan iş ortakları ile paylaşılmasına;

İzin veriyorum.